LKM-CECC-i Langpangkong lima aliba A/C-tem nung ‘Arok sabang’ ayonga jajar

Mokokchung| Tsüklai 14 (TYO): Langpangkong Kaketshir Mungdang (LKM), Clean Election Campaign Committee (CECC)-i ayongzüka Langpangkong kübok aliba Assembly Constituency nungi tang aruya aliba 13 buba Nagaland Legislative Assembly (NLA) election nung candidate-tem nem pei mangdang aser adoker külen nüburtem asoshi terenlok mapa inyaktsü bilemba lemsateptsü “arok sabang” ta sür sentong ka tenzüka odaki.
Iba ama candidate nem sabang agüja jembidaktsüba sentong ya Mokokchung district nungbo ibai mezüngbuba asütsü, ta angazüker.
Rasemnü (Bodbarnü) 24 Angetyongpang Assembly Constituency pur asoshi Longkong Baptist Arogo tenla kidang agi aser 22 Arkakong Assembly Constituency pur atema Changtongya Town Hall nung ayongzüka liasü. Tanü iba sentong nung 22 aser 24 Assembly Constituency kübok aliba yimtsüng aser town balala nungi yimden yimsüsür, arogo tenzüker, watsülar aser kaketshir lenirtem arua aden.
24 Angetyongpang A/C nungi tokteptsü purji; NPF Candidate S. Chuba Lkr, NDPP candidate Alemtemshi Jamir, JD (U) candidate Sashimar Jamir, NCP candidate Supongwati aser Independent nungi Tongpang Ozüküm par pungu lir. Par pungui mapang tatsütsü agia constituency sanger atema teinyaktsü aliba mangdangtem lemsatepba den shiba adokdir ochishia inyaktsü asoshi LKM-CECC luden tsüngdang tenangzükba (pledge) ka nung kuli agia liasü.
22 Arkakong A/C nungi candidate-temji; NDPP nungi Mayang Lima, NPF nungi Nuklutoshi, NPP nungi Imnatiba aser Independent nungi K.Temjen Jamir par pezü lir. Aji saka, tanü iba sentong nung NPF candidate Nuklutoshi aser NPP candidate Imnatiba tena marutet. Anungji, NDPP candidate Mayang Lima aser Independent candidate K.Temjen Jamir nati dang iba maongkaji agia pei bilemba mangdang ashiba den tenangzükba agia liasü.
Langpangkong Kaketshir Mungdang (LKM), Clean Election Campaign Committee (CECC) ya 2016 küm Tuli nung LKM lokti mungdang aliba mapang bangzüng dak ajemdaker inyakba maparen ka lir. Iba dak sendakba nung LKM-CECC-i ayonga 2016 küm September 3 nü Langpangkong Govt. High School Chuchuyimlang nung Langpangkong tzükong yim 33 nungi adenshia senden ka amendang, Langpangkong lima election timyimi merüka agitsü asoshi inyaka aotsüba bangzüng 13 renem aser item rongnung “arok sabang” yaa ka lir, ta LKM-CECC züngsemtemi osangbener den jembidang metetdaktsü.
Clean election dak sendakba nung LKM-CECC-i küm ana tsüngda nung Langpangkong lima yim aser town balala nung Langpangkong nunger alidak iba tangatetba lemsateptsü mensem aser sentong balala agiyonga aruogo, ta parnokisa ashi.
Tanü iba sentong nung 22 Arkakong nungi NPF aser NPP candidate marutetba asoshi “kanga sasaa bilemtsür”, ta LKM-CECC convener R. Bendang Yaden-i ashi.
“Tanü parnok arua shilem agi asübo nüburtemi par mangdang metetla aser parnoka khuret pungbala”, ta paisa shisem.
“Tanü marur candidate-temi tanga tesem nung nüburtem dang nangzükba otemjibo LKM-CECC-i khuret mabentsü”, ta LKM-CECC züngsem Limaakum-i ashi.
Tsüklai (Feb) 15 nü kasa sentongji 21 Tuli A/C pur atema Kangtsüng yimdak anüngdang 12:00 ako nung ayonga akatsü sentong renema lir.

You must be logged in to post a comment Login