Aortemi mapa tajung aika inyaktettsü

Dimapur,Oct.06 (TYO) : Tanü Aor tia reprangdangra, tesüiba mapang tsürabur anogotem amato masü saka tangar asoshi tajung meinyaktetba tensa tia ka nung lir, ajisüaka Tsüngrem temeim bilemteta asentenshir tangar asoshi tajung inyaktsü mulungtetra, Aortemi Naga nunger asoshi mapa tajung aika inyaktettsü ta Honibar nü yangi Dimapur nung Aor shisashirtemi anir lokti balala nung lenirtem aser tebutedi tajungtem aika adenshia shisalemsatepba sentong ka nung arok terajem shisatsü ka ngutetogo.
Iba sentong ya Dimapur District Ao Pensioners’ Telongjem teyari ajanga Aor shisashirtem mulungtet rogo kati ayongzüka liasü. Aor shisashirtemji Nagaland nung alirtem dang masü saka Delhi, Hyderabad aser Shillong yimtitem nungi dena arua shilem agia liasü.
Iba sentong omen : “Arok Tarutsü Atema Shisadangren” nung amendaker shisalemsatepba mapang, Aor dak tajung aser tamajung aser Aor asoshi timtem aser temoatsü aser Aortemi inyaktettsüba mapatem indang asadangba mapang tajung ka agia liasü.
Iba shisadangren mapang, Aortem dak tashimaitbatem indang jembidang, tanü Aotsür Aortem rongnung ken o jembiba aser züluba nung tajungba küma ajungshitepa aser metongshitepa aotsü bilema inyaktsü melen aibelena jembir aser zülurtem merenshitsü asoshi dang bilemer, iba jagi asenok maparen aika nung tejakleni mouteti rajang kümdagi ta timtem ka reprangteta liasü.
Ano, tanü Aortem dak tashimait aketbatem rongnung, akhi Aor memesük, pei ajungtsü aser pei agitsü asoshi bilemba aser kin kidong otsü jembiba agi meputep adokdaktsüba timtem agi sünga lir ta rajemba shisatsütem lemsatepa liasü.
Iba sentong nungsa Aortemi pei oshi, sobaliba aser awashi yimya tajung memeimi aser mebenshiteti akümba indang shisabolu khuret lemsatepa liasü.
Item tashimaittemji kokteta Aortemi arok ajungtsü bilema inyakra, Aortemi Naga nunger ajak asoshi yimjung aser telongjem bener arutsütettsüsa inyaktettsü. Joko, Aortembo alima ajak nung temoatsü aser teyari agütsür senso tajung kaka akümtsüsa pei azüngba nung jungjunga azüngtsüla aser pei inyakba mapa nung ochishia, züngzünga aser nümadanga inyaker kaka akümtsüla ta kasa sentong nungsa ajungshitepa liasü.

You must be logged in to post a comment Login