Badminton asayar mongin – Saina Nehwal

Saina-NehwalSaina Nehwal ya India’er tetsür badminton asayar mongin ka lir. Arishi küm 25 tain Saina ya March 17, 1990 küm aso. Yaküm mapang tatsüka asoshi tetsür asayar tarensen nung World No. 1 abenla, Saina-i London Olympics 2012 nung bronze medal agizüka Olympics kübok badminton shilem indang medal agizüker mezüngbuba India asayar aküm. Ano, la ya India’er tetsür badminton asayar rong nung World No. 1 jenjang angur mezüngbuba asayar lir. June 21, 2009 nung Indonesia Open asayamong takok marok agizüka Super Series takok marok agizüker mezüngbuba India asayar akümla, Saina ya India’er badminton asayar rong nung World Junior Badminton Championships takok marok agizüker mezüngbuba asayar lir.
Saina ya Harvir Singh aser Usha Rani na’er tanabuba jala aser lar kibong tang Hyderabad nung alir.

You must be logged in to post a comment Login