HE department-i Director aser Assistant Superintendent den tepila sentong agi

HE department-i Director aser Assistant Superintendent den tepila sentong agi

Higher Education Department Director, Dr. Norbert Noraho-i o jembiba angur.

Dimapur, September 30 (TYO) : September 30, 2015 nü Higher Education Department-i Director, Dr. Norbert Noraho aser Assistant Superintendent Moalemla na nem tetushi agütsüba sentong ka ayongzüka agi.
Iba sentong nung Dr. Norbert-i o jembidang ashiba agi, ketdangsertem aser staff-i pa nungita yaritepba agi pa directorate aser secretariat nung inyakdang jangratema dang inyak.
Küm 35 tejaklen pa shisaluyimba wadang nung ajemok aser ibaji Kohima Science College nung adhoc lecturer ka ama inyaktsü shimba liasü. Iba college nung küm 26 inyakba sülen pa Phek aser Dimapur Government College tem nung Principal inyak. College ana nung inyakdang pai aika angazük aser iba asoshi college nung tesayurtem, staff aser kaketshirtem dang kanga pelar, ta Dr. Norbert-isa ashi.
Dr. Norbert-isa Tsüngremi pa aser par kibong nem moaja len ania aruba asoshi tenüngsang agütsüba metetdaktsü.
Assistant Superintendent Moalemla-ia Department nung ketdangsertem aser staff dang pelaba metetdaktsü.
Sentong nung Higher Education Parliamentary Secretary, Deo Nukhu-ia o tatsüka jembidang Director menden nungi anener nem tenüngsang agütsü.
Pai ashiba agi, Dr. Norbert ya sasapela nisung ka lir aser pa inyakba piyong department ajungkettsü atema inyak.
Deo Nukhu-isa Assistant Superintendent mapa nungi anener Moalemla nem tenüngsang agütsü aser lai department atema takok ngua mapa inyaktsüba atema pelaba shisem.
Tanü agiba sentong nung mendenji Additional Director, HE, Chubatola Longkumer liasü aser Principal, Yingli College, Longleng aser Joint Director, HE Menuokholie Kire natia o tatsütsü jembi.

You must be logged in to post a comment Login