MKG nung 3 buba Nagaland Veterans Open asayamong ayonger

Mokokchung, October 05 (TYO): Nagaland Badminton Association (NBA) aser Mokokchung District Badminton Association (MDBA) nati külemi lungjemer 3 buba Nagaland Veterans Open Badminton Championship Mokokchung kübok Imkongmeren Sports Complex nung tan October ita 23-24 nü asayatsü ayongogo.
Tan asayamong ya ‘Ranking Tournament’ ka alitsü renema lir aser Nagaland ajunga nung asayartem nem tarensena jenjang balala agütsüba asayamong mezüngbuba iba asayamong ya akümer lir.
“Nagaland Road & Bridges Minister & NBA Tir, Y. Vikheho Swu lenisüba kübok Nagaland nung tan mezüngsüa asayartem nem ranking agütsütsü renemogo,” ta MDBA Tir, I. Lipok Jamir-i tanü metetdaktsü.
“Badminton sabang nung kanga junga shilem agiba ajanga sorkar mapa angur Mokokchung jila nungi parnok 10 dak tema lir,” ta shia, lanurtem ajungmesoa par saisapong jenjang tajungba kümdaktsütsü nükjidong nung MDBA-i badminton asayatsü tasa sayutsü sentong balala ayonga agiba den külemi, parnok atema saisapongtsü sabang tajung lapoktsüba olen ka pai shisem.
Veteran asayamong den repsema, Under-13 (U-13) aser Under-15 (U-15) shilema ranking yimya nung asayadaktsütsü renema lir.
Tan asayamong nung temaba jenjang angurtem shimteta parnok Badminton Association of India (BAI)-i ayongba tongti badminton asayamong nung shilem agidaktsütsü renemogo.
Tebur Veterans shilem nung 35+, 45+, 50+ aser 55+ singles aser doubles tetoktepba aser Sub-Junior shilem nung tetsür aser tebur U-13 aser U-15 singles & doubles tetoktepba alitsü.
Iba asayamong nung takok angurtem nem kuli kaket den külemi, senpet sena agütsütsü renema lir.
Veterans aser Sub-Junior shilem nung shilem agitsü shiti sen 1000 aser 500 agi alizüker külen kasaji tan October ita 19 nü tashi nung tayonger ket tongtsütsü metetdaktsüogo.
Iba asayamong den sentakba osang tali jangjashitsü jangrartemi mobile no. 9436831221/9436016196/9089663946 ajanga tongteprateptsü akok.

You must be logged in to post a comment Login