Skylark o Clipper telok nati quarterfinal asaya akok

Dimapur, January 30 (TYO): Skylark aser Clipper telok nati tang Mokokchung nung tasayadak 1 buba Master Shield Cricket asayamong quarterfinal asaya nung tanü, Honibar nü takok ngua shilem agiogo.
Tanü mezüngbuba quarterfinal asaya nung Skylark teloki ajak agi runs 144 yanglu saka Musafir teloki ajak agi runs 108 dang yanglua tamakok angu.
Mezüngbuba asaya nung Skylark telok asoshi runs 32 yanglusang, Nirbin Man of the Match shim.
Tanbuba quarterfinal asaya nung Clipper teloki mezüng batting süa ajak agi runs 106 yanglu saka Trebuchet teloki ajak agi runs 103 dang yanglutetba yong par teloki tamakok ajuru.
Tanabuba asaya nung Clippers asayar,Yangzamong Man of the Match shima liasü.

You must be logged in to post a comment Login