Taküm nung ya SHITAKBA asangsang na ?

Obendangeri na – kenübo lendongi idaktsüner.
Doctor- i na – tashitaki tonga shirangdaktsüner.
Police- i na – ozüng nung aibelener ka südaktsüner.
Ki kiburi na – ali alia ki meyangludaktsüner.
Tepo Doctor-i na – meseni tepo rüa, tepu loktokdaktsüner.
Mechanic-i na – gari parts kar raksadaktsüner.
Coffin yangluri na – yakta südaktsüner.
Shi aleperi na – shi yakta chimadaktsüner.
Saka aueribo na – ayipjanga mejangdaktsüner.
Taküm nung ya shitakba asangsang na ? Ya shibai angatettsü ?

Lilir : I. Imsong, Dimapur

You must be logged in to post a comment Login