Tesayuri Alokba dang Ongko sayur

Tesayur : Alok, ka nung ka inok nung kwi asütsü ?
Alok : Ka nung ka inok, ka ser ano ka asütsü ?
Tesayur : Süra tatishitsü agi ni nü nem Apple 5 agütsü, nai 2 chira kwi anüngtsü ?
Alok : Nai kü nem Apple ka danga magütsü nung koda
Tesayur : Masü-aja Alok, tatishitsü agi Nübui nü nem Apple 6 agütsü nung nai Nenu nem Apple 2 agütsü nung, nü ket nung Apple kwi anüngtsü ?
Alok : Ni keno nem ka danga magütsütettsü.
Tesayur : Oh!!! Chitiyongdi Alokba!!!!

Lilir – SMS

You must be logged in to post a comment Login