Vikas World Boxing pre-quarter tongogo

vikas-krishnanDoha, October 06 (Agencies): India nunger tsüngtepter 2, Vikas Krishan Yadav aser Shiva Thapa nati takok ngua shilem agiba sülen tang Doha nung tasayadak World Boxing Championships pre-quarterfinal nung shilem agitsü jenjang yashi Hombar nü nguogo.
Taoba Asian champion, temang touzük seret 56 taret Shiva-i points 3-0 ngua Algeria nunger Khalil Kitim madak takok ngua pre-quarterfinal asayatsü jenjangji angu.
Arishi küm 23 tain Shiva-i mezüngbuba round nung bye ngua pre-quarterfinal nung shilem agitsü jenjang angusang, Morocco nunger Mohamed Hamout den pre-quarterfinal asayatsü lemzükogo.
Tesülen, Vikas-ia points 3-0 agisa Hungary nunger Zoltan Harcsa madak takok ngua tatembangbuba 16 shilem nung asayatsü jenjang angu.
Temang touzük seret 75 taret Shiva-i European Championships silver medallist, Tomasz Jablonski den pre-quarterfinal nung ajuruteptsü.
Ajisüaka, temang touzük seret 64 taret Manoj Kumar-i points 1-2 ngua Morocco nunger Abdelhak Aatakni nem tanabuba round asaya kokdaktsüba osang jangjaogo.

You must be logged in to post a comment Login